Grönt ljus för 100 nya lägenheter i Lund

Öresundsporten och Veidekke får grönt ljus för utvecklingen av cirka 100 bostäder i kvarteret Måsen i centrala Lund. Efter att detaljplanen nu vunnit laga kraft beräknas byggstarten äga rum under våren 2020.

Detaljplanen för området antogs redan 14 december 2017, men överklagades. Sedan Mark- och miljööverdomstolen beslutat att inte bevilja prövningstillstånd vinner nu detaljplanen laga kraft.

– Vi ser mycket fram emot att genomföra det här projektet. Att få möjlighet att arbeta med förtätning i centrala Lund är sällsynt och vi ser detta som ett viktigt projekt – både för oss och för staden, säger Charlotta Nilsén, regionchef för Veidekke Bostad i Sydvästra Sverige.

Kvarteret Måsen innehåller redan studentbostäder, samt skol- vård- och kontorsverksamheter, som ska bevaras. Parallellt med befintlig bebyggelse omvandlas det som idag är parkeringsplatser till cirka 100 lägenheter i en förtätning.

–Det är positivt att förtäta städer och skapa möjligheter för fler att bo och arbeta centralt i Lund. Genom det här projektet tillför vi 100 nya bostäder i ett mycket attraktivt läge, säger Ole Bang Pedersen, VD för Öresundsporten AB.

Även Lunds kommun ser positivt på att projektet nu kan fortsätta.

– Det är viktigt att det byggs nya bostäder i Lund och extra positivt att det byggs mer i centrala Lund. Förtätning av staden, som i det här fallet inte drabbar några grönytor, innebär att den goda jordbruksmarken runt Lund inte heller påverkas. Dessutom omfattas de boende av det befintliga kollektivtrafiknätet, säger kommunalråd Christer Wallin (m).

– Vi behöver fler bostäder, särskilt i Väster. Det här projektet ser vi som ett exempel på hur man skickligt tagit vara på en plats där inget tidigare sett möjlighet att bygga bostäder, säger Byggnadsnämndens ordförande Björn Abelson (s).

Alexander Lenre Simittchev är arkitekt på Stadstudio och har jobbat med projektet sedan juni 2014 då Stadstudio och Veidekke gick in i processen.

– Det är fantastiskt att ha kommit så långt med detta projekt som är en delikat stadsförtätning – det första i sitt slag i Lund, säger Alexander och fortsätter:

– Genom att skapa en genomtänkt förtätning vill vi ge området en större attraktivitet och trygghet. På detta sätt är syftet att även höja värdet på omkringliggande bostadsområden och ge dem ett kvalitativt sammanhang.

 

Bilder: Stadstudio

 

KONTAKTPERSONER

Björn Lanner
Pressansvarig, Öresundsporten
072-245 90 40
bjorn@oresundsporten.se

Charlotta Nilsén
Regionchef, Veidekke Bostad
070-6003087
charlotta.nilsen@veidekke.se